Misioni Ynë


Ne mbështesim zhvillimin e qëndrueshëm, përfshirjen financiare dhe kohezionin social, nëpërmjet asistencës së përgjegjshme financiare, kryesisht të ndërmarrjeve mikro e të vogla dhe individëve, me qëllim lehtësimin e përmirësimin e jetesës, zgjerimin e oportuniteteve për sipërmarrje e punësim në komunitete si gra, të rinj apo grupe të ndryshme vulnerabël, me fokus zonat rurale e semi-urbane.

 

Vlerat Tona


Agro & Social Fund është i fokusuar në përmirësimin e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve që i ofrohen klientelës së synuar, kryesisht nëpërmjet vlerësimit të vazhdueshëm të kërkesave të tyre, krijimit të mundësive për klientët, familjet dhe komunitetet në rritjen e mirqenies, uljen e varfërisë apo vulnerabilitetit , rritjes se aksesit ne finance, krijimit te vendeve te reja të punës apo dhe shtimit të vlerës së atyre ekzistuese.

Në rrugëtimin tonë të udhëhequr nga misioni, ne ruajmë e pasurojmë vlerat tona.