Misioni Ynë


Ne mbështesim zhvillimin e qëndrueshëm, përfshirjen financiare dhe kohezionin social, nëpërmjet asistencës së përgjegjshme financiare të ndërmarrjeve micro e të vogla kryesisht, me qëllim zvogëlimin e varfërisë, lehtësimin dhe përmirësimin e jetës në komunitete dhe zgjerimin e oportuniteteve për punësim, duke operuar kryesisht në zonat rurale e semi-urbane, por dhe ato urbane.

 

Vlerat Tona


Agro & Social Fund është i fokusuar në përmirësimin e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve që i ofrohen klientelës së synuar, kryesisht nëpërmjet vlerësimit të vazhdueshëm të kërkesave të tyre, krijimit të mundësive për klientët, familjet dhe komunitetet në rritjen e mirqenies, uljen e varfërisë apo vulnerabilitetit , rritjes se aksesit ne finance, krijimit te vendeve te reja të punës apo dhe shtimit të vlerës së atyre ekzistuese.

Në rrugëtimin tonë të udhëhequr nga misioni, ne ruajmë e pasurojmë vlerat tona.