Bordi Përfaqësues

A/Prof.Dr. Bajram Muçaj

Kryetari i Bordit


A/Prof. Dr. Bajram Muçaj është diplomuar pranë Fakultetit të Ekonomisë, ka një diplomë pas- universitare në Menaxhim Biznesi dhe “Doktor i Shkencave” me Temë: “Institucionet mikrofinanciare në Shqipëri dhe perspektiva e tyre në lidhje me zhvillimin e politikave”. Ai ka marrë titullin Profesor i Asociuar në Korrik të vitit 2011. Ka një përvojë mjaft të gjatë në sektorin e mikrofinancave, që nga Maji i vitit 1999 është Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa. Që në vitin 2002 kryen dhe rolin e Profesorit te Jashtem. Që nga Shtatori i Vitit 2008 ai mban gjithashtu postin e Drejtorit Ekzekutiv të Fondacionit ABC. Gjatë periudhës Shtator 2000 – Korrik 2005 ka qënë Anëtar Bordi i Komitetit te Mbikqyrjes në Bankën e Shqipërisë.


Altin Muça

Anëtar Bordi


Prof. Asoc. Dr. Altin Muça është diplomuar pranë Fakultetit të Ekonomisë në vitin 1992. Deri në vitin 2003 ka punuar si Profesor në Departamentin e Marketingut dhe Turizmit të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2003 ai iu bashkua Fondit Besa në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Marketingut. Ai ka disa kualifikime nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga Agjensia e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Japonez. Ka marrë pjesë në disa seminare me temë “Financimi i Tregtisë Ndërkombëtare dhe Marketingu Ndërkombëtar” për të cilat është çertifikuar. Në Shtator të vitit 2003 ai mori titullin Doktor i shkencave dhe në Korrik të vitit 2011 mori titullin Profesor i Asociuar.


Luiza Shehu

Anëtar Bordi


Luiza Shehu me një eksperiencë të gjatë ne sektorin Ligjor, është diplomuar në Fakultetin Juridik në vitin 1995. Ka mbajtur pozicionin e Drejtorit në Departamentin Ligjor të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit. Në vitin 2004 mori një diplomë masteri për Admistrim Publik në Universitetin e Nebraskës. Ajo iu bashkua sektorit të mikrofinancës në vitin 2007, në pozicionin e Drejtorit Ligjor, Burimet Njerëzore & Departamentit të Adminstrimit të Brendshëm në FAF. JSC (ish MAFF). Që në vitin 2016 mban postin e Drejtorit të Departamentit Ligjor të Fondit Besa. Disa përvoja të tjera pune përfshijnë: Pedagoge e Ligjit Bankar dhe Sigurimeve, Eksperte legale e GTZ, Avokate e liçensuar që në vitin 2013.