Ekipi menaxhues i Agro & Social Fund

Rozana Orozi

Drejtor Ekzekutiv


Znj. OROZI është ekonomiste dhe ka ekspertizë e përvojë profesionale të gjatë në sektorin financiar, kryesisht në zhvillimin e mikrofinancës dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ajo ka qënë e angazhuar në sektorin publik dhe është marrë kryesisht me zhvillimin e SME-ve e çështjet e mbrojtjes së konsumatorit dhe zhvillimin e strategjive dhe politikave publike rreth tyre. Prej vitit 2001 është angazhuar drejpërdrejt në zhvillimin e sektorit të mikrofinancës, duke kontribuar në nivele të ndryshme drejtimi pranë Fondit BESA dhe prej vitit 2019 drejton në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv Agro & Social Fund. Znj. OROZI u diplomua në vitin 1998, për Administrim Biznesi në Universitetin e Tiranës, në nivelin Master me rezultate shumë të larta. Ajo ka ndjekur një sërë trajnimesh dhe praktikash në organizata të ndryshme ndërkombëtare, si Microfinance Centre, Agence Intergouvernementale de la Francophonie, Bankakademie-Germany, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Çeke, Ministria e Ekonomisë Kombëtare e Republikës Greke etj. Është e martuar dhe nënë e dy djemve. Ka pasion muzikën (gjithashtu luan violinë) dhe letërsinë (shkruan poezi dhe ese).


Sefedin Sula

Drejtor i Departamentit të Kredisë


Z.Sula ka kryer studimet pranë Universitetit të Tiranës dhe është diplomuar për Menaxhim Biznesi. Pas diplomimit, fillimisht e nisi karrierën e tij në sektorin publik, ku u bë pjesë e stafit pedagogjik të Universitetit Aleksander Moisiu, Filiali Peshkopi si lektor i jashtëm, ku nga viti 2011-2015 ka dhënë lëndët si Menaxhim Burimesh Njerëzore, Vendimarrje Menaxherial, Biznes Ndërkombëtar etj. Më pas kaloi në sektorin e mikrofinancës dhe gjatë eksperiencës së tij gati 10 vjeçare në këtë sektor, ka patur mundësinë të punojë e të njohë disa nivele, duke filluar nga pozicioni I Oficerit të Kredisë e duke konkluduar në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Kredisë që mban tashmë në ASF, si pasojë e një rritjeje graduale falë performancës së tij në punë. Ndër vite ka kryer disa trajnime të ndryshme, të cilat janë një vlerë e shtuar në profilin e tij. Pasioni I tij janë udhëtimet dhe mësimdhenia.


Teuta Kinkaj

Drejtor i Departamentit të Riskut


Znj. Kinkaj është diplomuar në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në vitin 2011. Në kërkim të zhvillimit të mëtejshëm profesional, ndërmori një hap të ri, duke diversifikuar fushën e studimeve, në profilin e biznesit. Me këtë synim, Znj. Kinkaj ka ndjekur studimet pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Fakulteti i Biznesit, nga ku edhe është diplomuar në vitin 2014, në degën “Menaxhim Biznesi”. Fillimi i karrierës së saj në sektorin privat, pranë “Besa Agro Invest”, për një periudhë 3-vjeçare, e ka pajisur me ekspertizën e duhur në fushën e marketingut dhe menaxhimit të marrëdhënieve me palët e treta. Duke pasur si qëllim integrimin në një sektor të rëndësishëm, po aq sa edhe sfidues, që prej vitit 2018, Znj. Kinkaj është angazhuar në sektorin e mikrofinancës. Që prej atij viti, ajo ka kontribuar në disa pozicione pranë Agro & Social Fund, duke pasur mundësinë e njohjes në brendi të aktivitetit bazë të institucionit – kredidhënies dhe veçanërisht, riskut ndaj të cilit ekspozohet ai. Prej vitit 2023, mban pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Menaxhimit të Riskut, në Agro & Social Fund. Në funksion të rritjes profesionale dhe zhvillimit të përgjegjësive, ajo ka ndjekur trajnime të ndryshme, si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. Pasioni i saj është të lexuarit dhe të udhëtuarit.


Daniela Qyra

Drejtor i Departamentit të Financës


Pas mandatit të saj 5 vjeçar si Menaxhere e Financave në një organizatë ndërqeveritare jofitimprurëse, ku ajo kontribuoi në mënyrë të konsiderueshme në promovimin e frymës së pajtimit dhe nxitjen e bashkëpunimit rajonal midis të rinjve në rajonin e Ballkanit Perëndimor (WB6), Znj. Qyra mori vendimin për t'u kthyer në rrënjët e saj në industrinë e mikrofinancës. Ajo është një profesioniste e shkelqyer e financës me një diplomë master në Financë nga Universiteti Ekonomik i Tiranës. Gjatë karrierës së saj, ajo ka treguar ekspertizë dhe përkushtim të jashtëzakonshëm në sektorin financiar. Perkushtimi i znj. Qyra në rritjen profesionale ka qenë i dukshëm nëpërmjet pjesëmarrjes së saj në programe të ndryshme trajnimi dhe aktivitete zhvillimi. Këto nisma kanë kontribuar ndjeshëm në rritjen e aftësive të saj në fusha të tilla si: Menaxhimi Financiar, Planifikimi Strategjik, Menaxhimi i Granteve, Performanca Sociale, Kodi i Etikës për Mbrojtjen e Klientit, dhe më shumë. Me fokusin ne zbatimin e ligjit, kontrollin efektiv dhe raportimin e saktë financiar, ajo përpiqet të mbështesë dhe fuqizojë komunitetet e varfra nëpërmjet zgjidhjeve financiare të arritshme dhe të qëndrueshme.


Gentiana Sheshi

Drejtor i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit


Znj. Sheshi Diplomuar në Shkencat Natyrore dhe ka mbi 25 vjet përvojë pune profesionale të përfshirë në institucione mikrofinanciare, arsim publik, administrim dhe menaxhim, marrëdhënie me publikun, zbatim dhe monitorim të projekteve për institucionet e arsimit publik dhe zhvillimin e shoqërisë civile. Në vitin 2006 i bashkohet stafit të Agro & Social Fund ne pozicionin Drejtorit i Teknologjisë së Informacionit dhe që prej vitit 2019 është Drejtor i Teknologjisë së Informacionit edhe prane ASF. Eksperiencat e saj profesionale shtrihen gjerësisht në disa fusha, si organizimin e punës studimore për të mbledhur të dhëna të papërpunuara dhe përpunimin e tyre, në rishikimin/auditimin dhe raportimin e zhvillimit shoqëror, brenda grupeve të synuara me të cilat operon Agro & Social Fund duke vlerësuar përputhshmërinë e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë me qëllimet dhe kërkesat objektive, konceptimin dhe funksionimin e bazave të të dhënave MIS, si dhe krijimin e mirëmbajtjen e rrjeteve. Znj. Sheshi ka një performanca shumë të mirë ndaj Bankës së Shqipërisë në lidhje me Regjistrin e Huave të Kredisë. Është Çertifikuar në Xpert Microsoft office, Trajner i Trajnereve dhe çertifikime të tjera të mara brenda dhe jashtë vendit lidhur edhe me fusha të tjera jashtë mikrofinancës. Motoja e saj: " Ne s’mund të bëjmë dot gjëra të mëdha, vetëm gjëra të vogla me dashuri të madhe. " (Shën Tereza)


Anduena Karapici

Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore & Ligjorit


Znj. Karapici që prej vitit 2017 është angazhuar në sektorin mikrofinanciar dhe mban pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Burimeve Njerëzore & Ligjorit në Agro & Social Fund. Është diplomuar në vitin 2014, pranë Departamentit të Politikave dhe Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, për Master Shkenor në “Administrim të Shërbimeve Sociale”. Pas përfundimit të studimeve universitare me rezultate shume të larta, në vitin 2015, bëhet pjesë e stafit pedagogjik të Departamentit të Politikave dhe Punës Sociale si Pedagoge e Jashtme, për të lektuar në lëndët si: “Sjellje Organizative”, “Administrimi i Burimeve Njerëzore”, “Organizim i Administrimit Publik” dhe “Biznesi Social”. Eksperiencat e saj nuk përfshijnë vetëm mësimdhënien por dhe punë administrative e kërkimore shkencore duke prezantuar dhe botuar ne Dhjetor 2015 kërkimin e parë shkencor mbi Menaxhimin e Ri Publik në Njësitë Administrative të Bashkisë Tiranë - "Ndikimi i tij në punën në administratë, si dhe në përfshirjen e komunitetit në zhvillimin territorial të zonës". Gjithashtu pjesmarrja e saj në programe trajnimesh, workshop-e brenda dhe jashtë vendit ofruar nga Alliance of Microfinance, Deutsche Gesellschaft fur international Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, USAID, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve, Institute for Democracy and Mediation (IDM), Instituti i Lidershipit (INL), etj, në kuadër të menaxhimit të burimeve njerëzore, think tanks, ndërmjetësimit, lidershipit, planifikimit strategjik kanë qënë pjesë shoqëruese e zhvillimit të saj profesional. Të udhetuarit dhe eksplorimi i kulturave historike të një vendi janë pasioni i saj.